Wygraj zestaw gadżetów sportowych od marki Timex!

Kup zegarek Timex T5E231 w dniach 25.06 - 31.08.2017 i zostań Zwycięzcą!

Wśród klientów, którzy zakupią Timex T5E231 wybierzemy 5 zwycięzców!

 

Do wygrania 5 zestawów prezentowych Timex, w każdym zestawie znajdą się:

- Strój rowerowy marki,

- Czapka sportowa,

- Torba,

- Plecak,

- Notatnik,

- Długopis,

- Łapka-kołatka,

- Powerbank.

Weź udział i zostań Zwycięzcą!

 

Regulamin konkursu „Sportowe emocje z marką Timex

1. Organizator i czas trwania :

Konkurs organizowany jest przez sklep Zegarownia.pl, którego właścicielem jest firma 57 Concepts Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy Al. Witosa 31/115 Warszawa 00-710 zwanym dalej organizatorem.

Czas trwania konkursu to : 25.06-31.08.2017

 

2. Wytyczne konkursu

Konkurs Sportowe emocje z marką Timex skierowany jest do klientów naszego sklepu, którzy w okresie 25.06-31.08.2017 kupią zegarek Timex T5E231 w sklepie internetowym Zegarownia.pl

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem, może być tylko osoba, która w podanym terminie dokonała zakupu zegarka marki Timex T5E231 na stronie sklepu internetowego: www.zegarownia.pl. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami.

 

4. Udział w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 25.06-31.08.2017 zakupić zegarek Timex T5E231.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, w tym zwłaszcza poprzez spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4. wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach związanych z Konkursem.

 

5. Wybór zwycięzcy

W terminie 3 dni od dnia zakończenia konkursu jury złożone z pracowników sklepu internetowego wybierze jeden numer zamówienia na zegarek Timex T5E231 ww. okresu czasu.

Informacje o wyłonieniu zwycięzcy zostaną opublikowane na profilu Facebook oraz nastąpi kontakt bezpośredni ze zwycięzcą.

 

6. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Internecie pod adresem:

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi organizator zastrzega sobie prawo do:

a) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości

b) wykluczenia  uczestnika z konkursu

c) odmowy przekazania nagrody

d) w przypadku wcześniej przyznanych nagród do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody.

Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: . W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.