Konkurs najlepsza opinia zegarownia

KONKURS "Najlepsza opinia" - wygraj bon na następne zakupy!

Chciałbyś zgarnąć bon na zakupy w sklepie Zegarownia o wartości nawet 300 zł? Jedyne co musisz zrobić, to napisać opinię o zakupionym zegarku, który znajduje się w naszym sklepie! Liczy się kreatywność, rzetelność i wyczucie w robieniu zdjęć - dodając opinię ze zdjęciem, podwajasz swoje szanse na wygraną! Raz w miesiącu wybieramy 3 najciekawsze opinie i nagradzamy je bonami na zakupy w naszym sklepie!

Jak wziąć udział w konkursie?

  • 1. Znajdź zakupiony zegarek na stronie i przejdź do sekcji "Dodaj swoją opinię"
  • 2. Wypełnij pola formularza, pamiętając o dodaniu zdjęcia do opinii - to zwiększy Twoje szanse na wygraną!
  • 3. Wyślij wiadomość e-mail na adres konkurs@zegarownia.pl z informacją o udziale w konkursie, podając dane: link do dodanej, zatwierdzonej opinii, pseudonim lub imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. Prosimy o dodanie formuły "Akceptuję regulamin konkursu "Najlepsza opinia" dostępny na stronie "https://zegarownia.pl/konkurs-na-opinie".

Spośród wszystkich prawidłowo wysłanych zgłoszeń wybierzemy 3 najciekawsze i najbardziej oryginalne, które nagrodzimy voucherami podarunkowymi na kwotę 300, 200 oraz 100 zł do wykorzystania w naszym sklepie internetowym. Jeśli dodasz opinię ze zdjęciem, znacznie zwiększysz swoje szanse na wygraną!

Nagrody w konkursie

Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe o wartościach: 300 zł, 200 zł oraz 100 zł - do wykorzystania w naszym sklepie internetowym lub stacjonarnym.

Nagrody opinie Zegarownia

Regulamin konkursu

Biorąc udział w konkursie jesteś zobowiązany do zapoznania się z jego regulaminem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu dostępnymi pod poniższym linkiem. W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy z naszym sklepem pod adresem konkurs@zegarownia.pl.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu na najlepszą opinię w danego miesiąca ogłaszamy na stronie internetowej: https://zegarownia.pl/konkurs-na-opinie-wyniki do 10-go dnia następnego miesiąca.

Regulamin konkursu
„Najlepsza opinia”

1. Organizator i czas trwania:

Konkurs organizowany jest przez sklep Zegarownia.pl, którego właścicielem jest firma 57 Concepts Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy Al. Witosa 31/115 Warszawa 00-710 zwanym dalej organizatorem.
Czas trwania konkursu: od 1 III 2017 do odwołania

2. Zasady konkursu.

"Konkurs na opinie" skierowany jest do klientów naszego sklepu oraz każdego, kto polubi naszą stronę na Facebooku.

Tematyką konkursu jest najciekawsza opinia na dowolny zegarek ze sklepu zegarownia.pl.

Konkurs trwa od 1 marca 2017 do odwołania przez organizatora. Pod koniec każdego miesiąca zostanie wybrana najciekawsza opinia spośród nadesłanych.

Nie przewidzieliśmy dolnej, ani górnej granicy w ilości znaków, jednak dłuższe opinie będą miały większe szanse na wygraną.

Każdy z autorów może przesłać nam dowolną ilość opinii, pod warunkiem, że każda z nich została umieszczona pod odpowiadającym modelem zegarka, na stronie www.zegarownia.pl.

Uczestnik, zgłaszając opinię do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie. Tekst nie może być kopą innej opinii, ani zawierać w sobie fragmentów innych opinii.

Poprzez udział w konkursie i nadesłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem każdy uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do opinii, na wszystkich polach eksploatacyjnych bez ograniczeń co do czasu oraz terytorium. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego opinii.

Zgłaszane do konkursu opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest aby opinie nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami.

4. Udział w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać i umieścić opinię na temat dowolnego, wybranego przez siebie zegarka na stronie www.zegarownia.pl pod modelem, którego dotyczy opinia oraz pod postem promującym konkurs na fanpage’u sklepu Zegarownia.pl. Należy również przesłać niezmienioną treść opinii wraz z orzeczeniem o zaakceptowaniu regulaminu na adres mailowy konkurs@zegarownia.pl, w tytule maila wpisując „Zegarownia – konkurs – aktualny miesiąc”.

W mailu należy podać: Opinię wystawioną na stronie www.zegarownia.pl.
Model zegarka, którego dotyczy opinia.
Imię i nazwisko.
Adres zamieszkania.
Adres e-mail.
Nr telefonu kontaktowego.

Oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu ” Najlepsza opinia o zegarku!”, oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez sklep zegarownia.pl z siedzibą przy Al. Witosa 31/225 Warszawa 00-710, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Wszystkie prawa autorskie i majątkowe do opinii, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu.”

Osoby, które w formularzu podadzą nieprawdziwe dane lub nie spełnią warunków wymienionych wyżej, zostaną wykluczeni z konkursu.

Osoby, które dokonają zgłoszenia i prześlą opinie po zakończeniu konkursu nie będą brały w nim udziału. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, w tym zwłaszcza poprzez spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4. wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach związanych z Konkursem.

Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym zwłaszcza, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do publikacji opinii na stronach internetowych www.zegarownia.pl i Fan Page Zegarownia.pl na facebooku.

Uczestnik konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi opinii udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji do wydawania i rozpowszechniania przygotowanego tekstu.

5. Wybór zwycięzcy

W konkursie wezmą udział wszystkie prace nadesłane organizatorowi, spełniające postanowienia regulaminu konkursu.

O wyłonieniu zwycięzcy, pod koniec każdego miesiąca, zdecyduje Jury złożone z pracowników sklepu Zegarownia.pl

W konkursie są do wygrania trzy nagrody. Jest to bon o wartości 300 zł, 200 zł oraz 100 zł do zrealizowania przy zakupie zegarka w cenie wyższej niż 500 zł w sklepie Zegarownia.

Od decyzji Jury nie przysługuje żadna procedura odwoławcza.

Lista zwycięskich prac oraz prac wyróżnionych zostanie ogłoszona na Fanpage Zegarownia.pl na Facebooku, w ciągu 3 dni od zakończenia głosowania.

6. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Internecie pod adresem: www.zegarownia.pl/konkurs-opinie

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi organizator zastrzega sobie prawo do:

a) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości
b) wykluczenia uczestnika z konkursu
c) odmowy przekazania nagrody
d) w przypadku wcześniej przyznanych nagród do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody.

Wzięcie udziału w konkursie tj. wysłanie zgłoszenia wraz z opinią jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zegarownia.pl/konkurs-na-opinie

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.