Regulamin konkursu „Najlepsza opinia”

1. Organizator i czas trwania

Konkurs organizowany jest przez sklep Zegarownia.pl, którego właścicielem jest firma 57 Concepts Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy Al. Witosa 31/115 Warszawa 00-710 zwanym dalej Organizatorem.
Czas trwania konkursu: 01.03.2023 do odwołania.

2. Zasady konkursu

„Konkurs na opinie” skierowany jest do klientów naszego sklepu oraz każdego, kto polubi naszą stronę na Facebooku.

Tematyką konkursu jest najciekawsza opinia na dowolny zegarek ze sklepu zegarownia.pl.

Konkurs trwa od 1 marca 2023 roku do odwołania przez organizatora. Pod koniec każdego miesiąca zostaną wybrane trzy najciekawsze opinie, które zostaną nagrodzone bonami w wysokości 300, 200 i 100 zł. Nie przewidzieliśmy dolnej, ani górnej granicy w ilości znaków, jednak dłuższe opinie będą miały większe szanse na wygraną.

Każdy z autorów może przesłać nam dowolną ilość opinii, pod warunkiem że każda z nich została umieszczona pod odpowiadającym modelem zegarka, na stronie www.zegarownia.pl.

Uczestnik, zgłaszając opinię do konkursu, jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie. Tekst nie może być kopią innej opinii ani zawierać w sobie fragmentów innych opinii.

Poprzez udział w konkursie i nadesłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem każdy uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do opinii, na wszystkich polach eksploatacyjnych bez ograniczeń co do czasu oraz terytorium. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego opinii.

Zgłaszane do konkursu opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest, aby opinie nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami.

4. Udział w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy dodać opinię na temat dowolnego, wybranego przez siebie zegarka na stronie www.zegarownia.pl pod modelem, którego dotyczy opinia. Aby wziąć udział w konkursie, należy zaznaczyć checkbox „Chcę wziąć udział w konkursie” i wpisać swój adres mailowy, dodatkowo akceptując warunki konkursu. Następnie wyślij opinię.

Osoby, które dokonają zgłoszenia i prześlą opinie po zakończeniu konkursu nie będą brały w nim udziału. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, w tym zwłaszcza poprzez spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4. wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach związanych z Konkursem.

Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym zwłaszcza, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do publikacji opinii na stronach internetowych www.zegarownia.pl i Fan Page Zegarownia.pl na Facebooku.

Uczestnik konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi opinii udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji do wydawania i rozpowszechniania przygotowanego tekstu.

5. Wybór zwycięzcy

W konkursie wezmą udział wszystkie prace nadesłane organizatorowi, spełniające postanowienia regulaminu konkursu.

O wyłonieniu zwycięzcy, pod koniec każdego miesiąca, zdecyduje Jury złożone z pracowników sklepu Zegarownia.pl.

Kryteria podstawowe oceny przesłanych zgłoszeń to: poprawność merytoryczna, zgodność opisu z ocenianym zegarkiem, poprawność językowa, kreatywność, estetyka i jakość wykonania zdjęć (w przypadku przesłania zdjęcia w konkursie).

W konkursie są do wygrania trzy nagrody. Jest to bon o wartości 300 zł, 200 zł oraz 100 zł do zrealizowania przy zakupie zegarka w cenie wyższej niż 500 zł w sklepie Zegarownia.

Od decyzji Jury nie przysługuje żadna procedura odwoławcza.

Lista zwycięskich prac zostanie ogłoszona na Fanpage Zegarownia.pl na Facebooku, w ciągu 10 dni od zakończenia głosowania.

6. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych podczas trwania konkursu jest 57concepts sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-710), przy al. Witosa 31 lok. 115. (właściciel sklepu Zegarownia.pl). Uczestnicy, poprzez wypełnienie formularza, mają prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko klienta, adres e-mail) przez firmę 57concepts sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-710), przy al. Witosa 31 lok. 115, w celach związanym z organizacją konkursu oraz ich przetwarzania dla potrzeb promocyjno-marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst. jedn. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Administrator bazy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.10.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z dnia 29.10.1997 r. z póżn.zm.), zapewnia wszystkim użytkownikom programu możliwość dostępu, poprawiania lub usunięcia swoich danych. Aby dokonać zmian, należy napisać na adres mailowy: [email protected].

Uczestnicy mają prawo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na urządzenia końcowe w formie wiadomości e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 wskazanej ustawy podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Administrator gromadzi dane dotyczące zaangażowania wynikającego z udziału w konkursie, w szczególności odbierania wiadomości związanych z konkursem oraz statystyki otwierania i odrzucania tych wiadomości; ilości uczestników, którzy decydują się na wzięcie udziału w konkursie.

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest możliwość przetworzenia zgłoszenia konkursowego oraz możliwość realizacji wysyłki nagrody dla zwycięzców konkursu.

Dane Uczestników są wyłącznie przetwarzane przez określonych pracowników Firmy 57Concepts w zakresie zaakceptowanym przez Administratora.

Administrator danych używa dedykowanego oprogramowania celem przetwarzania danych. Zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 • Administrator będzie zbierać i przetwarzać jedynie dane osobowe konieczne do administrowania konkursem.
 • Administrator będzie utrzymywać bezpieczeństwo i poufność informacji dostarczanej przez zarejestrowanych Uczestników zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodność z tymi standardami jest ciągle weryfikowana i podlega w razie potrzeby rewizji.
 • Administrator traktuje poważnie prywatność i zobowiązuje się przechowywać dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującym prawem. Zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych, a zgromadzone dane chronić z jak największą starannością.
 • Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odpowiedzialnego za kontrolę procesu zarządzania danymi osobowymi i weryfikację jego zgodności z prawem. Z Inspektorem istnieje możliwość kontaktu:

  ◾ za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontakt: [email protected]

  ◾ pocztą tradycyjną na adres: al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Warszawa

  ◾ telefonicznie: 22 642 89 42

7. Warunki rezygnacji

Zakończenie uczestnictwa w konkursie następuje na wniosek Uczestnika w formie wiadomości e-mail, który winien zostać wysłany pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub złożony osobiście w salonie sklepu. Treść wiadomości powinna zawierać dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności: adres e-mail, imię oraz nazwisko; a także nazwę konkursu. Wycofanie się z konkursu oznacza usunięcie pracy konkursowej z nadesłanych zgłoszeń.

8. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi, organizator zastrzega sobie prawo do:

 • wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości
 • wykluczenia uczestnika z konkursu
 • odmowy przekazania nagrody
 • w przypadku wcześniej przyznanych nagród do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody.

Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Pozostałe kwestie wynikające z przetwarzania danych osobowych reguluje dostępna Polityka prywatności sklepu Zegarownia.pl, dostępna pod adresem: https://zegarownia.pl/privacy-policy-cookie-restriction-mode.