Regulamin konkursu „Najlepsza opinia”

1. Organizator i czas trwania:

Konkurs organizowany jest przez sklep Zegarownia.pl, którego właścicielem jest firma 57 Concepts Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy Al. Witosa 31/115 Warszawa 00-710 zwanym dalej organizatorem.
Czas trwania konkursu: od 1 III 2017 do odwołania

2. Zasady konkursu.

"Konkurs na opinie" skierowany jest do klientów naszego sklepu oraz każdego, kto polubi naszą stronę na Facebooku.

Tematyką konkursu jest najciekawsza opinia na dowolny zegarek ze sklepu zegarownia.pl.

Konkurs trwa od 1 marca 2017 do odwołania przez organizatora. Pod koniec każdego miesiąca zostanie wybrana najciekawsza opinia spośród nadesłanych.

Nie przewidzieliśmy dolnej, ani górnej granicy w ilości znaków, jednak dłuższe opinie będą miały większe szanse na wygraną.

Każdy z autorów może przesłać nam dowolną ilość opinii, pod warunkiem, że każda z nich została umieszczona pod odpowiadającym modelem zegarka, na stronie www.zegarownia.pl.

Uczestnik, zgłaszając opinię do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie. Tekst nie może być kopą innej opinii, ani zawierać w sobie fragmentów innych opinii.

Poprzez udział w konkursie i nadesłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem każdy uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do opinii, na wszystkich polach eksploatacyjnych bez ograniczeń co do czasu oraz terytorium. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego opinii.

Zgłaszane do konkursu opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest aby opinie nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami.

4. Udział w konkursie

a) Aby wziąć udział w konkursie należy napisać i umieścić opinię na temat dowolnego, wybranego przez siebie zegarka na stronie www.zegarownia.pl pod modelem, którego dotyczy opinia oraz pod postem promującym konkurs na fanpage’u sklepu Zegarownia.pl. Należy również przesłać niezmienioną treść opinii wraz z orzeczeniem o zaakceptowaniu regulaminu na adres mailowy konkurs@zegarownia.pl, w tytule maila wpisując „Zegarownia – konkurs – aktualny miesiąc”.

W mailu należy podać: Opinię wystawioną na stronie www.zegarownia.pl.
Model zegarka, którego dotyczy opinia.
Imię i nazwisko.
Adres zamieszkania.
Adres e-mail.
Nr telefonu kontaktowego.

Oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu ” Najlepsza opinia o zegarku!”, oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez sklep zegarownia.pl z siedzibą przy Al. Witosa 31/225 Warszawa 00-710, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Wszystkie prawa autorskie i majątkowe do opinii, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu.”

b) Osoby, które w formularzu podadzą nieprawdziwe dane lub nie spełnią warunków wymienionych wyżej, zostaną wykluczeni z konkursu.

c) Innym sposobem udziału w konkursie jest zaznaczenie opcji "Chcę wziąć udział konkursie" oraz akceptacja Regulaminu konkursu podczas dodania opinii do produktu na stronie. Takie zgłoszenie kwalifikuje się do puli zgłoszeń konkursowych, bez konieczności wysyłania maila ze zgłoszeniem na z pkt. a)

d) Osoby, które dokonają zgłoszenia i prześlą opinie po zakończeniu konkursu nie będą brały w nim udziału. Udział w konkursie jest bezpłatny.

e) Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, w tym zwłaszcza poprzez spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4. wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach związanych z Konkursem.

f) Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym zwłaszcza, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do publikacji opinii na stronach internetowych www.zegarownia.pl i Fan Page Zegarownia.pl na Facebooku.

g) Uczestnik konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi opinii udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji do wydawania i rozpowszechniania przygotowanego tekstu.

5. Wybór zwycięzcy

W konkursie wezmą udział wszystkie prace nadesłane organizatorowi, spełniające postanowienia regulaminu konkursu.

O wyłonieniu zwycięzcy, pod koniec każdego miesiąca, zdecyduje Jury złożone z pracowników sklepu Zegarownia.pl

Kryteria podstawowe oceny przesłanych zgłoszeń to: poprawność merytoryczna, zgodność opisu z ocenianym zegarkiem, poprawność językowa, kreatywność, estetyka i jakość wykonania zdjęć (w przypadku przesłania zdjęcia w konkursie)

W konkursie są do wygrania trzy nagrody. Jest to bon o wartości 300 zł, 200 zł oraz 100 zł do zrealizowania przy zakupie zegarka w cenie wyższej niż 500 zł w sklepie Zegarownia.

Od decyzji Jury nie przysługuje żadna procedura odwoławcza.

Lista zwycięskich prac oraz prac wyróżnionych zostanie ogłoszona na Fanpage Zegarownia.pl na Facebooku, w ciągu 10 dni od zakończenia głosowania.

6. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Internecie pod adresem: www.zegarownia.pl/regulamin-konkurs-na-opinie; zasady ogólne przeprowadzenia konkursów określone są w Ogólnych Warunkach Konkursów dostępnych pod tym linkiem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi organizator zastrzega sobie prawo do:

a) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości
b) wykluczenia uczestnika z konkursu
c) odmowy przekazania nagrody
d) w przypadku wcześniej przyznanych nagród do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody.

Wzięcie udziału w konkursie tj. wysłanie zgłoszenia wraz z opinią jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zadami określonymi w Polityce Prywatności - treść polityki prywatności dostępna jest pod adresem: https://zegarownia.pl/polityka-prywatnosci

Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest Regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zegarownia.pl/konkurs-na-opinie

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.